<form id="Cmbo2"></form>

  <sub id="Cmbo2"><listing id="Cmbo2"><meter id="Cmbo2"></meter></listing></sub>

 1. <form id="Cmbo2"><th id="Cmbo2"></th></form>

   <form id="Cmbo2"><th id="Cmbo2"></th></form>

    Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

    Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

    P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

    Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
    Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

    Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

    (zkrácený ?lánek 12 stran)

    M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

    Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

    V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

    V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

     

    Mobilizace a cesta na frontu

    V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

    V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

     

    Na srbské frontě a v zajetí

    P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

    V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

    Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

    Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

    Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

    Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

    20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

    Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

    Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

    15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

    Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

    V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

     

    Anabáze z Valjeva do Valony

    Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

    P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

    Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

    Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

    Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

    Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

    Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

     

    „Pole ztracené“

    Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

    Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

    Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

     

    Ve francouzských táborech

    18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

    Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

    V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

    V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

    4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

     

    Vzh?ru do legií!

    Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

    P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

    Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

    Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

    Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

    My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

    Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

     

    V bojích na západní frontě

    Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

    Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

    Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

    Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

    Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

    P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

    Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

    Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

    Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

    8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

     

     

     

    © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

    Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

    K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

    Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

    p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

    Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

    Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

    Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

    P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

    Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

    Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

    Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

    25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

    Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

    Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

    Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

    Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

    Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

    Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

    V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

    Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

    Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

    4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

    Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

    Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

    V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

    Slovník, vysvětlivky, komentá?e

    abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

    ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

    akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

    Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

    alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

    Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

    anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

    aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

    apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

    Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

    Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

    arsenál zbrojnice

    Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

    Autrichiens fr. Rakušáci

    batalion pluk

    bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

    bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

    boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

    cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

    cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

    ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

    ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

    desentér desertér

    Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

    dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

    Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

    fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

    feldkurát vojenský kněz

    feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

    feldšpitál něm. polní nemocnice

    feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

    febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

    flota námo?nictvo

    Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

    fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

    fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

    gruppo it. zde: oddělení

    halt! něm. povel zastavit, stát!

    Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

    Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

    infanterie dělost?electvo

    Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

    jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

    ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

    kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

    kantina zde: prodejna pro zajatce

    kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

    kavalerie jezdectvo

    kellner něm. ?íšník

    komisárek vojenský chléb kyselé chuti

    komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

    konduktér pr?vod?í

    korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

    Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

    ku?a srb. d?m

    kuláš zast. guláš

    Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

    lágrovat něm.tábo?it

    lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

    landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

    landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

    Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

    lettres fr. dopisy

    losung něm. zde: heslo dne

    mantl něm. vojenský pláš?

    marodní kniha něm. kniha nemocných

    marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

    maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

    maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

    mantúra vojenský oblek

    merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

    Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

    náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

    obrlajtnant něm. nadporu?ík

    oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

    ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

    para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

    pasírka něm. povolenka

    Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

    pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

    Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

    Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

    piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

    piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

    pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

    pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

    posichrovat něm. pojistit, zajistit

    Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

    profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

    Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

    rakije pálenka

    raport hlášení

    rast něm. odpo?inek

    Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

    règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

    Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

    rekonvalescent lat. zotavující se pacient

    Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

    Ristung něm. výzbroj

    salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

    saniterák vojenský ošet?ovatel

    separace oddělení

    studovat zde: zabavit

    Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

    Stationskomando něm. posádkové velení

    stra?ár srb. strá?ce

    štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

    Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

    Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

    tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

    tagwach něm.budí?ek

    therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

    trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

    t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

    Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

    Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

    Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

    Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

    wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

    z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

    zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

    zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

    กางเกง คน อ้วน ชาย ไวท์ เอ ส เซนส์ ครีม วิตามิน บำรุง สมอง ผู้ สูงอายุ ครีม ทา ฝ้า กิ ฟ ฟา รี น pantip เสื้อ มัด ย้อม สี รุ้ง ประตูน้ำ ร้าน ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว โบ้ เบ้ ศิลา คาเฟ่ คอนเวิร์ส ของ แท้ ทํา แบรนด์ เสื้อผ้า pantip ร้าน กาแฟ สะพานควาย เสื้อ ยืด แฟชั่น ผู้หญิง วิตามิน ซี ของ แอ ม เว ย์ เสื้อ สี ฟ้า ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น converse breaker รองเท้า ไน โซ รั ล ครีม ราคา กางเกง ยีน ส์ guess กระเป๋า ใส่ รองเท้า nike กางเกง ขา บาน 5 ส่วน ครีม เซ เว่ น ลด จุด ด่าง ดํา คาเฟ่ วัง หิน ครีม กันแดด ใน วัต สัน ยิ้ม หวาน คาเฟ่ วิตามิน ซี เกาหลี eundan ของ ปลอม กางเกง ใน ชาย ขายส่ง วิตามิน ที่ ช่วย ให้ เจริญอาหาร ครีม ลบรอย ดํา ที่ ขา ครีม โย นิ เซ่ ครีม ดี ลา นิ น รักษา ฝ้า ชั้น เก็บ รองเท้า เนิน นุ่ม คาเฟ่ ผูก เชือก รองเท้า นักเรียน ครีม สิ เรียม กางเกง วิน เท จ ขายส่ง โรง เกลือ เสื้อผ้า ไหม สวย ๆ baoji อ่าน ว่า ครีม สลาย ไขมัน pantip รองเท้า วิ่ง เบา จิ adidas cloudfoam 2018 คาเฟ่ แมว สุขุมวิท น้ำ ดื่ม วิตามิน ผูก เชือก รองเท้า นักเรียน รองเท้า adidas boost ครีม better skin รองเท้า แบดมินตัน asics เสื้อผ้า ไหม สวย ๆ ขอบ รองเท้า เหลือง adidas ครีม ขัด ผิว มะขาม คาเฟ่ พหลโยธิน ร้าน กาแฟ บ้าน ๆ รองเท้า กุ ช ชี่ แท้ ราคา หน้า ไหม้ จาก ครีม คาเฟ่ น่า ไป รองเท้า adidas 2019 ครีม ns รองเท้า นิ ว ตัน วิตามิน เสริม ผม หงอก เสื้อผ้า ฝ้าย สำหรับ คน อ้วน ครีม ซอง เซ เว่ น หน้า ใส ส ตั๊ ด umbro รองเท้า chanel รัด ส้น วิตามิน บี 2 อาหาร ออกแบบ เสื้อผ้า ปาเต๊ะ o&b สาขา ขาย รองเท้า ผ้าใบ ขายส่ง กางเกง ขา สั้น 15 บาท adidas cloudfoam 2019 บำรุง ใต้ ตา รองเท้า ผู้หญิง 2020 วิตามิน วอ เตอร์ วิ ต อะ เดย์ pantip คน อ้วน ใส่ กางเกง ยีน ส์ แบบ ไหน เสื้อผ้า งาน ป้าย ยก กระสอบ ครีม รก ม้า รองเท้า vans 2019 กันแดด บี โอ เร เซ เว่ น ครีม n ร้าน คาเฟ่ น่า รัก เสื้อ cps ผู้ชาย เสื้อผ้า คน อ้วน ราคา ส่ง โบ้ เบ้ โลชั่น ทา ผิว ขาว ทันที รองเท้า gd แต้ม สิว pair ครีม รักษา หลุม สิว pantip รักษา รอย สิว เซ เว่ น ครีม ทา ผิว เซ เว่ น แบรนด์ เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย ครีม ลด ถุง ใต้ ตา pantip ครีม บํา รุ ง หน้า ขาว แวน หุ้ม ข้อ คาเฟ่ คลองสาน แบบ ชุด กางเกง ขา ยาว ครีม ทา ขา หนีบ ดํา pantip กางเกง ยีน ส์ สี ครีม คาเฟ่ คู้บอน ชุด กางเกง ออก งาน กางเกง วอร์ม ผู้ชาย รองเท้า ส ตั๊ ด nike cr7 รองเท้า แตะ carnival รองเท้า เด็กชาย เสื้อ เหลือง ผ้า ไทย ครีม skll ครีม หน้า ขาว ใส ใน เซ เว่ น adidas slip on ของ แท้ รองเท้า หู คีบ riverbreeze cafe เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ มา ใหม่ 2020 รองเท้า ยี ส ซี่ กางเกง ผ้า ลินิน ผู้ชาย รองเท้า ลำลอง nike ชุด แฟชั่น เกาหลี ครีม หลอด เหลือง รองเท้า ผ้าใบ ใส่ เที่ยว ครีม ทา จิ มิ สีชมพู ครีม รักษา หลุม สิว รู ขุม ขน กว้าง ครีม สำหรับ คน ท้อง รองเท้า ผ้าใบ ไน กี้ แท้ รองเท้า ใส่ เดิน ครีม e wan pantip ร้าน เสื้อผ้า ไอ จี สินค้า ลาซา ด้า ลด ราคา เสื้อผ้า รองเท้า วิ่ง คน อ้วน วัด ความ ยาว เสื้อ เสื้อผ้า สวย วิตามิน ตัว ไหน ดี nike classic cortez ผู้หญิง วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ 500 mg ราคา ครีม sola ไน กี้ ซูม เพกา ซั ส ครีม ทา ท้อง ลาย ดี ที่สุด เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 10 หญิง กระโปรง ใส่ ทํา งาน รองเท้า ผูก เชือก เอง อาย ครีม ใน เซ เว่ น กระโปรง โบ ฮี เมี่ ย น ร้าน คาเฟ่ ราชพฤกษ์ วิตามิน แก้ ผม ร่วง วัต สัน ครีม สิ เรียม เสื้อ เชิ้ต ไซส์ ใหญ่ กางเกง นักเรียน ราคา โลชั่น ทา ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี pantip รองเท้า ไน กี้ air ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี ดี ไหม เปิด ร้าน คาเฟ่ รองเท้า vans 2019 แบบ เสื้อผ้า ชีฟอง รองเท้า ฟุตบอล puma คาเฟ่ สวน รองเท้า เซฟตี้ ราคา รองเท้า minx แบบ เสื้อผ้า ชีฟอง คาเฟ่ แถว ทองหล่อ วิตามิน ลด สิว เซ เว่ น วิตามิน วิ ส ต้า คาเฟ่ นั่ง ทำงาน รองเท้า แตะ ห ลุย ส์ เสื้อ ลูกไม้ ราคา ถูก เสื้อ bmw รองเท้า หนัง หุ้ม ข้อ ชาย เสื้อผ้า กัน หนาว za ครีม ไซส์ ไน กี้ ครีม ทา ท้อง ลาย กิ ฟ ฟา รี น รองเท้า แตะ crocs แท้ เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ยี่ห้อ ไหน ดี converse play comme แท้ ครีม วิ ต ซี ร้าน กาแฟ บ้าน ๆ ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ มือ สอง เสื้อ แบรนด์ เน ม กางเกง 5 ส่วน ผู้หญิง ผ้า ยืด เสื้อ อัด พลีท ประตูน้ำ รองเท้า ผ้าใบ หัว เหล็ก โลชั่น แก้ คัน ผิวหนัง คน อ้วน ใส่ กางเกง ยีน ส์ แบบ ไหน รองเท้า แตะ monobo แก้ ก้น ลาย คาเฟ่ แมว ฝั่ง ธน วิตามิน ซี แบบ เม็ด ฟู่ คาเฟ่ ฝั่ง ธน 2020 ครีม ซิ ต ร้า ทา นาคา ครีม ก่อน นอน แต้ม สิว pair รองเท้า วิ่ง เท ร ล ผู้หญิง รองเท้า nmd แท้ ไน กี้ สี ดํา เชือก รองเท้า vans เสื้อ สี ดํา สวย ๆ พอ น ด์ ส ไวท์ บิวตี้ ส กิน เพ อ ร์ เฟ ค ติ้ง วิตามิน ซี แก้ ภูมิแพ้ ยี่ห้อ ไหน ดี กางเกง giordano ครีม ปุ๋ย เสื้อผ้า นํา เข้า จาก เกาหลี ยก กระสอบ vitamin c eundan กางเกง ใน calvin klein ผู้ชาย กางเกง ชาว เขา รองเท้า jack รองเท้า ไม้ รองเท้า แตะ ส กอ ล ล์ ครีม ยัน ฮี ใน เซ เว่ น ครีม ขมิ้น ทอง คํา เสื้อกล้าม แฟชั่น mc jeans รองเท้า กางเกง นักเรียน ราคา รองเท้า สี ครีม คาเฟ่ ดอน หวาย วิตามิน ซี 1000 mg ราคา รองเท้า ผ้าใบ ขาว ล้วน รองเท้า ผู้หญิง 2020 ครีม แตงโม แบบ หลอด ครีม อิน นิ ส ฟรี ครีม กันแดด สำหรับ ผิว แห้ง ขาด น้ำ การ แต่งตัว เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ รองเท้า นิ ว บาลานซ์ ผู้ชาย ครีม นา คิ ส เครื่อง สํา อา ง ผู้ชาย กางเกง เอว สูง ชาย กางเกง เดิน ป่า uniqlo เสื้อ เที่ยว เสื้อ มัด ย้อม โบ๊เบ๊ ราคา ส่ง เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ผิว แพ้ ง่าย เสื้อผ้า ประตูน้ำ platinum เสื้อ แฟชั่น ผู้ชาย เสื้อ cps ผู้ชาย ราคา ร้าน เสื้อผ้า เกาหลี ig วิตามิน และ แร่ ธาตุ กางเกง ใน ชาย มือ 2 เสื้อผ้า ฝ้าย สวย ๆ รองเท้า ผ้าใบ แม็ ก ครีม ลา ชู เล่ โฟม ล้าง หน้า ว่า น หางจระเข้ รองเท้า เต้น แอโรบิค รองเท้า chanel espadrilles ชุด เด รส ลาซา ด้า ขายส่ง รองเท้า แฟชั่น สํา เพ็ง dior รองเท้า วิตามิน ซี ของ แอ ม เว ย์ ขายส่ง รองเท้า แตะ รองเท้า วิ่ง pan predator ไน กี้ รองเท้า ใต้ ตา ดํา ครีม adidas slip on ของ แท้ เจ ล แต้ม สิว ยี่ห้อ ไหน ดี อา ดิ ดา ส รองเท้า แตะ tutu beach ที่พัก ครีม camellia อดิ ดา ส ซุป ตา ร์ ครีม rose gold รองเท้า ส ตั๊ ด ภาษา อังกฤษ เสื้อผ้า ฝ้าย แฟชั่น เสื้อผ้า พื้นเมือง วิตามิน ซี blackmore 500 mg ราคา ครีม ทา หน้า สำหรับ เด็ก ครีม รักษา หลุม สิว รู ขุม ขน กว้าง ครีม ชุ่มชื้น ไน กี้ เด็ก รองเท้า ลํา ลอง หญิง กางเกง ยีน ส์ ยี่ห้อ นิยม กางเกง ผ้า ชีฟอง กระโปรง ดำ วิตามิน b12 ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ที่ ควร กิน สี นา นวล คาเฟ่ กังสดาล กางเกง gq รองเท้า ฮิต 2020 แบรนด์ เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย โฟม ล้าง หน้า หน้า ขาว lazada เสื้อผ้า ผู้ชาย เสื้อ vintage รองเท้า hoka clifton 6 อาหาร ที่ มี วิตามิน อี ครีม มะขาม ขัด ผิว ผสม น้ํา ผึ้ง วิตามิน เกลือ แร่ รองเท้า vans 2019 ร้าน เสื้อผ้า ig pantip เสื้อผ้า ไหม สวย ๆ รองเท้า ผ้าใบ new balance blackmore vitamin c ราคา copper บุ ฟ เฟ่ เสื้อ เก ร ฮา ว ด์ กระโปรง พลีท ราคา ทารก แรก เกิด ควร ใส่ เสื้อผ้า แบบ ไหน ครีม ทา รักแร้ ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี เสื้อ เชิ้ต ไซส์ ใหญ่ ครีม มิ โกะ ครีม รักษา รู ขุม ขน กว้าง คาเฟ่ สยามสแควร์ วัน รองเท้า แตะ cc oo ผู้หญิง 2019 กระโปรง ใส่ ทํา งาน หน้า กระจ่าง ใส ชุด เด รส ราคา ถูก 150 รองเท้า ผ้าใบ ขาว ล้วน วิว นา คาเฟ่ กางเกง ใส่ ไป ทะเล รองเท้า วิ่ง adidas 2020 นิ ว โร เบียน วิตามิน ราคา รองเท้า new balance ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ ใส่ เที่ยว ครีม พอ น ด์ ส เอ จ มิ รา เคิ ล รองเท้า มือ สอง ของ แท้ ราคา ถูก วิตามิน เสริม กระดูก ชุด ผ้า ฝ้าย พื้นเมือง ไหม วิตามิน บำรุง มดลูก วิตามิน บำรุง มดลูก สไตล์ การ แต่งตัว คน สะโพก ใหญ่ รองเท้า ส้น สูง เจ้า หญิง เนิน หอม คาเฟ่ กางเกง ทำงาน ผู้ชาย ครีม ก้น ขาว พ รี ออ เด อ ร์ เสื้อผ้า กางเกง เด ฟ กระโปรง สี เขียว รองเท้า แตะ เพื่อ สุขภาพ ผู้หญิง 2019 คาเฟ่ แถว สาทร new balance ผู้หญิง กางเกง เล ผ้า นิ่ม ครีม ที่ ทา แล้ว ขาว กระโปรง สี กรมท่า รองเท้า vans ราคา ถูก ผูก เชือก รองเท้า converse เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ มา ใหม่ 2020 เสื้อ gq สาขา ครีม ลด ถุง ใต้ ตา ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ หมา ใหญ่ รองเท้า ส ตั๊ ด 2020 เด รส zara ช็อป รองเท้า รองเท้า ทํา งาน ใส่ สบาย ไน กี้ 270 เสื้อ ไหม ผู้ชาย ครีม หน้า เนียน ใส โอ เล ย์ แบบ ซอง คาเฟ่ เดอะ บี ช เด รส zara คาเฟ่ ลาดพร้าว 101 ร้าน เสื้อผ้า ig 2020 ครีม รักษา ฝ้า ใน เซ เว่ น pantip แบบ เสื้อ ไหม ลาว 2019 คาเฟ่ ปราจีน โอ เล ย์ แบบ ซอง ครีม ลด จุด ด่าง ดํา จาก สิว โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 1000 mg converse สี ดำ คาเฟ่ สวย ครีม ดี ลา นิ น รักษา ฝ้า เสื้อผ้า มือ 2 ยก กระสอบ ชุด ออก งาน กางเกง รองเท้า ผ้าใบ cc oo กางเกง ขา สาม ส่วน หญิง รองเท้า nike air max 97 ราคา นั น ยาง สี ดํา ครีม เพิ่ม ขนาด ทรวงอก pantip แบบ ชุด ทำงาน ผ้าขาวม้า รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ราคา รองเท้า ผ้าใบ ของ เด็ก ครีม ทา ผิว ส มู ท อี ครีม โสม ส ปี ด ไวท์ ของ แท้ ครีม ป๊ อบ กิน วิตามิน บี รองเท้า ผ้าใบ ผู้ชาย 2019 เย็บ ชุด เด รส ใส่ เอง วิตามิน ใน วัต สัน รองเท้า สุขภาพ ผู้ สูงอายุ ครีม ทา ส้น เท้า แตก pantip กางเกง เอว สูง ผู้หญิง เสื้อ ก ลิต เตอร์ ผู้ชาย กางเกง ยีน ส์ ขาม้า ชาย รองเท้า ส โค นี่ รองเท้า วิ่ง มาราธอน 2019 ชุด คน อ้วน สวย ๆ ทรง กางเกง ผู้ชาย ตัวแทน ขาย ครีม ครีม รอย แผลเป็น กางเกง เดิน ป่า uniqlo คาเฟ่ แถว ทองหล่อ รองเท้า skechers แก้ รองช้ำ ครีม ฟอก สี ขน รองเท้า air max 97 ครีม ซอง สิว ผด gucci เสื้อ converse chuck taylor ราคา แบบ เสื้อ ไหม ร้าน เสื้อ เชิ้ต ลาย สก๊อต ผู้ชาย ครีม ขาว ใส รองเท้า ส้น เตารีด แบรนด์ แอ พ เสื้อผ้า เสื้อ ลินิน again ไซส์ crocs รองเท้า ทํา งาน ใส่ สบาย รองเท้า peppermint เสื้อ คลุม คน อ้วน เสื้อกล้าม เด็กชาย รองเท้า ตัว h เสื้อผ้า บา ติก ครีม ลด ถุง ใต้ ตา วัต สัน รองเท้า amiri รองเท้า เหยียบ ส้น ครีม เอ มี่ กลิ่น ประทุม ราคา เสื้อ เชิ้ต มือ สอง ยก กระสอบ ครีม ชมพู ขาว รองเท้า ไน กี้ ชาย วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย เรียน pantip ขายส่ง กางเกง ประตูน้ำ รองเท้า ที่ แพง ที่สุด yonex รองเท้า เสื้อ คน อ้วน หญิง รองเท้า hoka ดี ไหม vit c blackmore ครีม ทา จัก แร้ ขายส่ง เสื้อผ้า คน อ้วน คาเฟ่ อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ รองเท้า lacoste ผู้ชาย 2019 การ แต่งตัว เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ ร้าน เสื้อผ้า จตุจักร ออนไลน์ เสื้อ เที่ยว ผับ ร้าน กาแฟ นั่ง ชิ ว ใกล้ ฉัน ครีม วุ้นเส้น sewa pantip เสื้อ ชีฟอง แฟชั่น ไบ โอ ติ น ราคา รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น converse รองเท้า ผ้าใบ เด็ก สี ขาว กันแดด phd ครีม rose gold ราคา รองเท้า keen วิตามิน บี 7 รองเท้า คา เมล ครีม พี ออ ร่า ไน ท์ ไวท์ เท น นิ่ง โอโซน คาเฟ่ โลชั่น ทา ผิว คน ท้อง เครื่อง สํา อา ง คน ท้อง ไซส์ ไน กี้ กางเกง ผ้า ไทย ขา กระบอก แบบ กระโปรง ทํา งาน ขายส่ง เสื้อผ้า คน อ้วน วิตามิน ซี แก้ ภูมิแพ้ ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า ยอด ฮิต ร้าน เสื้อผ้า ขายส่ง บำรุง ใต้ ตา รองเท้า lacoste ผู้ชาย 2019 รองเท้า คอม แบ ท เกาหลี คาเฟ่ วัง หิน ครีม ส โน ว์ ไวท์ ครีม ทา ฝ้า เกาหลี pantip กางเกง ผ้า ส ปัน เครื่อง สํา อา ง nyx สมานฉันท์ คาเฟ่ กางเกง ทรง กระบอก ผู้หญิง ครีม โมเม ครีม corthe เซ รั่ ม มะหาด ทา หน้า ความ ยาว กระโปรง เสื้อ ลาย ลูกไม้ สี ขาว adidas cloudfoam 2019 วิตามิน บำรุง มดลูก ครีม ทา ผิว ขาว เกาหลี pantip เสื้อ zara แท้ พร้อม ส่ง เสื้อกล้าม ทอม อ้วน กระโปรง สี กรมท่า เสื้อผ้า งาน ป้าย ยก กระสอบ เสื้อ เชิ้ต ผู้หญิง แบรนด์ zara รองเท้า บูท มือ สอง จตุจักร ยัน ฮี วิตามิน ซี วอ เตอร์ เสื้อผ้า เด็ก นำ เข้า รองเท้า fila แตะ รองเท้า ผ้าใบ ชาย ของ แท้ โลชั่น ทา มือ ครีม กา ร์ นิ เย่ สีชมพู เสื้อผ้า กัน หนาว โสม ยู ไวท์ เพิ ร์ ล เสื้อ ยืด ผู้หญิง แบรนด์ เสื้อ ยืด วิน เท จ ยุค 90 เสื้อ ลินิน สวย ๆ รองเท้า แตะ สวม เสื้อ เด็ก โต วิตามิน แก้ ผม ร่วง วัต สัน รองเท้า แตะ givenchy รองเท้า ผ้าใบ มี ล้อ กางเกง ยีน ส์ ขาม้า ชาย รองเท้า บูท มือ สอง จตุจักร รองเท้า ส้น สูง ราคา ถูก กางเกง ยีน ส์ สี เข้ม ครีม ดี ลา นิ น รักษา ฝ้า แบบ เสื้อผ้า ชีฟอง รองเท้า คั ช ชู ผู้หญิง ใส่ สบาย ครีม กันแดด anessa สี ทอง กางเกง ขา สั้น ลาย ทหาร กางเกง ขา บาน 5 ส่วน ครีม ยก กระชับ หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี การ ทา ครีม รองเท้า บา ลอง แท้ กระโปรง สี กรมท่า แคลเซียม ดี รองเท้า ลุย หิมะ ผู้หญิง รองเท้า อดิ ดา ส เด็ก ขายส่ง รองเท้า ผ้าใบ มือ สอง เปิด อ เม ซอน ครีม ไม นั ส ท เวน ตี้ ร้าน กาแฟ ถ่ายรูป สวย ๆ ครีม แก้ รอย แตก ลาย แพน เค้ก คาเฟ่ กางเกง เอว ยืด วิตามิน บี 2 อาหาร ครีม หน้า ขาว 2020 คอ ร์ กี้ คาเฟ่ รองเท้า ผ้าใบ เท่ ๆ ครีม ปกปิด รอย สิว เซ เว่ น วิตามิน บี แบ ล็ คม อ ร์ rcc ครีม dickies กางเกง รองเท้า อดิ ดา ส เด็ก รองเท้า หัด เดิน adidas pitta house sriracha ครีม claire แบบ เสื้อ ไหม รองเท้า ส กอ ล ล์ ชาย รองเท้า ลุย หิมะ ecco ครีม lilia วิตามิน ซี คอ ล ลา เจน ครีม เกาหลี ใน เซ เว่ น ครีม หน้า สด pantip รองเท้า บา จา ผู้หญิง คั ช ชู วิตามิน ที่ ช่วย ให้ เจริญอาหาร รองเท้า แฟชั่น ราคา ถูก 100 บาท เสื้อ off white แท้ รองเท้า หัว โต crocs รองเท้า เบา จิ ราคา กางเกง ขา สาม ส่วน หญิง รองเท้า 2020 ผ้าใบ fila กางเกง ผ้า มัน hicee sweetlets vitamin c adidas yeezy boost 350 v2 ราคา ครีม บูท เสื้อ เร ย่อ น ราคา ส่ง คาเฟ่ แมว น นท บุรี เสื้อ ใส่ ทำงาน ครีม แด ซอง pantip ยิ้ม หวาน คาเฟ่ รองเท้า prada ครีม อี เซอ ร่า ครีม ฮา ดะ ลา โบะ สี ทอง เสื้อ nba กางเกง เล ค กิ้ ง เกาหลี ลด รอย สิว ใน เซ เว่ น วิตามิน ซี เซ เว่ น กิน แล้ว ขาว ยู เซอ ริน ลด ฝ้า ร้าน กาแฟ บ้าน ๆ vans ขาว เสื้อ เด็ก โต เย็บ เอว กางเกง เข้า รองเท้า ฟิ ฟ ฟ อ ฟ แท้ รองเท้า newton เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า ถูก และ ดี เสื้อ เชิ้ต ผ้า ฝ้าย คาเฟ่ บาง แสน เปิด ใหม่ แบรนด์ เสื้อผ้า ออนไลน์ คาเฟ่ หมา ใหญ่ รองเท้า skechers go walk ผู้หญิง nike air max 97 ผู้หญิง ราคา โรงงาน ขายส่ง เสื้อผ้า วิตามิน วัต สัน adidas cloudfoam 2019 คาเฟ่ แมว เมือง เอก รองเท้า ฟุต ซอ ล หุ้ม ข้อ ครีม ว่า น หางจระเข้ ทา หน้า รองเท้า boston แท้ ราคา ครีม น้อง ฉัตร ชุด เด รส ผ้า ลินิน รองเท้า หนัง ผู้หญิง วิน เท จ กิน วิตามิน ซี อ้วน ไหม ไน กี้ ซูม เพกา ซั ส รองเท้า ผ้าใบ นำ เข้า รองเท้า คอม แบ ท เกาหลี ไซส์ รองเท้า mlb ครีม ไพล บี 1 รองเท้า ผ้าใบ gold city คาเฟ่ แมว ลาดกระบัง กางเกง giordano ครีม ทา หน้า เภสัช ครีม ทา มือ pantip รองเท้า หมี รองเท้า ผ้าใบ ขาว ล้วน adidas รองเท้า ผ้าใบ รองเท้า สุขภาพ ผู้ สูงอายุ คาเฟ่ หมี รองเท้า vans 2019 รองเท้า จอร์แดน ราคา รองเท้า ส ตั๊ ด adidas ลด ราคา รองเท้า ผ้าใบ ขาว ล้วน ไน กี้ ฮู รา เช่ แบบ เสื้อ ไหม ลาว 2019 โลชั่น dn เสื้อผ้า ฝ้าย ผ้า พื้นเมือง ผู้ชาย เสื้อ มัด ย้อม ซื้อ ที่ไหน เสื้อ เชิ้ต ผู้หญิง วัย กลาง คน กางเกง ทำงาน ผู้ชาย วิตามิน ซี เซ เว่ น กิน แล้ว ขาว รองเท้า คั ช ชู ผู้หญิง ใส่ สบาย กระโปรง สีชมพู กางเกง วอร์ม uniqlo ผู้หญิง เสื้อ แบบ ลิ ซ่า เสื้อ ยืด chanel ครีม ทา ท้อง แตก ลาย รองเท้า ผ้าใบ breaker ครีม ทา มือ ด้าน วิตามิน บี 2 อาหาร เสื้อผ้า สวย อดิ ดา ส ส แตน ส มิ ท ครีม กล อ ส ซี่ คาเฟ่ ฝั่ง ธน 2020 อาหาร เสริม บํา รุ ง สายตา ที่ ดี ที่สุด ซี วิ ต เล ม่อน เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ มา ใหม่ 2020 นี เวี ย เมน ครีม เสื้อ ลินิน again ครีม ดี เอ็น แบรนด์ เสื้อ ยืด ครีม ส ครับ ผิว ไซส์ กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง ครีม ฟอก สี ขน วิตามิน ซี เกาหลี pantip กันแดด dermaction ผ้าใบ ส้น สูง peak รองเท้า กางเกง ผ้า ซาติน รองเท้า teva ราคา nakiz ดี ไหม ครีม ทา ลด รอย แผลเป็น รองเท้า เคส เสื้อ เก ร ฮา ว ด์ ชุด สูท กางเกง ผู้หญิง ไน กี้ หุ้ม ข้อ vistra bio c เสื้อ ลินิน สวย ๆ เสื้อ h&m ผู้ชาย โรงงาน เครื่อง สํา อา ง กางเกง ทรง กระบอก ผู้หญิง ครีม ทา ลด รอย แผลเป็น รองเท้า adidas ลด ราคา เซ็นทรัล รองเท้า loafer ผู้ชาย รองเท้า หัว เหล็ก cat รองเท้า ผ้าใบ หลวม adidas yeezy 350 ราคา กระโปรง แฟชั่น เกาหลี ร้าน กาแฟ amazon รองเท้า balenciaga ราคา ของ แท้ ครีม โสม pantip เสื้อ gq สาขา เสื้อกล้าม แฟชั่น รองเท้า amiri ส้น ตึก กันแดด ซอง รองเท้า minx คั ช ชู หัว ตัด lazada เสื้อผ้า ผู้ชาย ครีม มิ โกะ ร้าน เสื้อผ้า แพ ล ต ติ นั่ ม ชั้น 3 ครีม สี เขียว กางเกง ใน ชาย ผ้า ลื่น รองเท้า ไบ เคน ส ต็ อก โท เม อิ ครีม วิตามิน ผิว ขาว เกาหลี ครีม ทา มือ วา ส ลี น เด รส เจ้า หญิง รองเท้า nine west รองเท้า กัน ลื่น ผู้ สูงอายุ เว็บ เสื้อผ้า o&b สาขา กางเกง เอว สูง ชาย โฟม ล้าง หน้า คน ท้อง pantip รองเท้า ผ้าใบ เด็ก สี ขาว สี ร้าน กาแฟ รองเท้า บูท ยาง โฮม โปร วิตามิน ดี 20000 iu คาเฟ่ เขา ใหญ่ pantip ชุด ไป งาน แต่งงาน แบบ กางเกง ขา ยาว วิตามิน mivolis รองเท้า balenciaga triple s ร้าน กาแฟ บ้าน ๆ วิตามิน บี 12 เซ เว่ น รองเท้า หนัง สี น้ำตาล ครีม ลด รอย แตก ลาย หลัง คลอด รองเท้า ผ้าใบ ดํา ล้วน วิตามิน ที่ ควร กิน รองเท้า นักเรียน เบรก เกอร์ รองเท้า แตะ hush puppies ร้าน เสื้อผ้า ig pantip เสื้อ เด็ก โต รองเท้า หัว เหล็ก cat npc ครีม คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย รองเท้า ผู้หญิง 2020 ชุด เด็ก เล็ก รองเท้า k swiss เเ ตะ บี คอมเพล็กซ์ ครีม ชุ่มชื้น กางเกง ผ้า ลินิน เอว สูง ชุด เด็ก เกาหลี รองเท้า นักเรียน breaker คาเฟ่ ปากน้ำ ysl รองเท้า เสื้อ ลูกไม้ ขายส่ง 100 บาท คาเฟ่ เลียบ ด่วน รามอินทรา ไน กี้ ส ตั๊ ด วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ กิน ตอน ไหน ครีม เกาหลี สีชมพู รองเท้า แตะ off white รองเท้า วิ่ง เท ร ล ผู้หญิง เล ม่อน ท รี คาเฟ่ รองเท้า ผ้าใบ ยอด ฮิต รองเท้า ฟิ ฟ ฟ อ ฟ แท้ รองเท้า versace ลา คอส แตะ เสื้อ เด็ก โต เสื้อ drew ไน กี้ แอร์ ฟ อ ร์ ซ วัน วิตามิน ซี แก้ หวัด pantip เสื้อผ้า นํา เข้า จาก เกาหลี ยก กระสอบ ครีม lilia แบบ ชุด สวย ๆ รองเท้า วิ่ง คน อ้วน ราคา รองเท้า แตะ adidas กันแดด ซอง ครีม ทา สิว ที่ หลัง กางเกง ผ้า ลินิน ขา กระบอก รองเท้า ไน กี้ ราคา ครีม lydia เสื้อ moschino เสื้อ ลูกไม้ ราคา ถูก ช้าง ดาว ราคา ครีม maza วิตามิน คุณ แอ้ รองเท้า shimano ครีม graymelin รองเท้า บา จา ผู้หญิง คั ช ชู ครีม สลาย ไขมัน วัต สัน ไซส์ กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง เครื่อง สํา อา ง sivanna ครีม vitamin e รองเท้า ผ้าใบ คอนเวิร์ส ผู้ชาย เสื้อผ้า ชีฟอง ลาย ดอก ผู้หญิง เด รส zara ครีม เร่ง ขาว รองเท้า เย ซี่ ครีม สมุนไพร ไข่มุก ผสม บัว หิมะ ครีม ซา บี ร่า รองเท้า บา จา ผู้หญิง คั ช ชู กางเกง วิน เท จ ผู้ชาย กระโปรง ยาว สี ขาว กางเกง ยีน ส์ 4 ส่วน ผู้หญิง ครีม ทา มือ ด้าน แก้ ก้น ดำ air jordan 1 low ราคา รองเท้า รองช้ำ รองเท้า เทนนิส มือ สอง รองเท้า วิ่ง on เสื้อผ้า มือ สอง pantip รองเท้า แตะ ผู้ชาย adda เสื้อ ยืด แฟชั่น เกาหลี เสื้อ ลูกไม้ สี ดํา รองเท้า giga เด รส zara ครีม ส ครับ ผิว รองเท้า เด็กหญิง เจ ล ใบ บัวบก ใน เซ เว่ น ครีม bootchy white เสื้อผ้า มือ 1 ยก กระสอบ กระโปรง ดำ ครีม ซั ล วา ซู มา โดน คาเฟ่ ครีม ทา ท้อง ลาย ยี่ห้อ ไหน ดี กางเกง เอว จีบ เสื้อผ้า ปาเต๊ะ เสื้อ สี เขียว สะท้อน แสง รองเท้า เทนนิส มือ สอง วิตามิน แก้ ภูมิแพ้ คาเฟ่ บาง ลํา พู รองเท้า แตะ ผู้ชาย fitflop บูท ส้น สูง รองเท้า แบ ด asics ครีม เจ ล ลี่ มาร์ค รองเท้า รัด ส้น new balance ครีม ลด รอย ตีนกา เชิ้ต ขาว กางเกง ยีน ส์ จงกล คาเฟ่ รองเท้า บา จา ผู้หญิง คั ช ชู ครีม เหม ย ห ยง ของ แท้ hoka ราคา ไซส์ รองเท้า us ผู้หญิง เสื้อผ้า สวย คน ท้อง ทา ครีม ได้ ไหม เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย อ้วน รองเท้า เทนนิส มือ สอง เสื้อผ้า มือ 2 ยก กระสอบ ไซส์ รองเท้า keen วิตามิน ซี ลด รอย สิว ครีม ฮา ดะ ลา โบะ สี แดง กางเกง เอว ส ม็ อ ค กระโปรง ยาว แฟชั่น ay2499 blackmore bio c ราคา วัต สัน กางเกง ลาย พราง รองเท้า everlast เสื้อ ชีฟอง คน อ้วน ครีม ทา ท้อง หลัง คลอด เสื้อ สี ฟ้า น้ํา ทะเล รองเท้า ส ตั๊ ด adidas predator 2019 รองเท้า ไน กี้ ใส่ เที่ยว ครีม ซุปเปอร์ ไวท์ กางเกง ขา สั้น สี ดํา รองเท้า ส โค นี่ บู๊ ท ส์ วิตามิน ซี รองเท้า คั ช ชู ผู้หญิง ใส่ สบาย รองเท้า fila เด็ก กางเกง under armour เซ รั่ ม มะหาด ทา หน้า adidas stan smith ลด ราคา หน้า กระจ่าง ใส รองเท้า นักเรียน หญิง 2020 คาเฟ่ ดอน หวาย ยา ย่า ส กิน แคร์ merrell รองเท้า ลิ เดีย ครีม รองเท้า ยี ส ซี่ ส กิน แคร์ รักษา สิว ส เตี ย รอย ด์ คาเฟ่ วัชรพล ครีม corthe รองเท้า mc jeans รองเท้า bata ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ นักเรียน หญิง 2020 วิตามิน ซี dhc กิน แล้ว อ้วน เสื้อ ลาซา ด้า รองเท้า เด็กหญิง ออกแบบ ชุด แฟชั่น รองเท้า ผ้าใบ ชา แน ล ครีม ซี รี่ ยู พัน ทิป ครีม vitamin e แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 1000 mg ครีม แก้ คัน ครีม ใน เซ เว่ น รักษา สิว กางเกง เอว จีบ เสื้อ ส่ง ครีม ดี ใน เซ เว่ น เสื้อ ยืด ผ้า นิ่ม pitta house sriracha วิธี กิน วิตามิน ซี อึน ดัน โลชั่น ทา ผิว คน ท้อง เสื้อผ้า คน อ้วน กรุง ทอง พลาซ่า รองเท้า brickstone รองเท้า มิ ก กี้ ผูก เชือก รองเท้า converse nakiz ดี ไหม กางเกง ยีน ส์ ชาย ราคา ส่ง เสื้อ คน อ้วน หญิง เซ รั่ ม v กิน วิตามิน บี โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง นี เวี ย เมน ครีม ครีม อี วัน ครีม ลด กระ จุด ด่าง ดํา ครีม ทา ผิว กลางคืน คาเฟ่ อารีย์ ถ่ายรูป 2020 คอระฆัง คาเฟ่ ส กิน แคร์ เกาหลี 2019 ราคา nike zoom เสื้อผ้า ep เสื้อผ้า ไหม สวย ๆ เสื้อ ลินิน หญิง รองเท้า ลุย ป่า แบบ เสื้อผ้า ลินิน รองเท้า ทำงาน ผู้ชาย salomon รองเท้า เสื้อ ไฮ บ ริ ด คาเฟ่ แถว หนองจอก ครีม ทา ขา หนีบ เสื้อผ้า คน อ้วน กรุง ทอง พลาซ่า คน ท้อง ทา ครีม ได้ ไหม วิตามิน รวม ผู้ สูงอายุ pantip ผ้า ตัด กระโปรง หลง รัก นา คาเฟ่ คาเฟ่ นั่ง ทำงาน วิตามิน กันแดด ครีม กันแดด ยู ร่า โลชั่น แก้ คัน รองเท้า ลุย หิมะ ลด ราคา รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น converse หวาน ใจ คาเฟ่ เสื้อผ้า เด็ก เกาหลี zinc รักษา สิว เซ เว่ น รองเท้า แตะ ส กอ ล ล์ เสื้อกล้าม ลูกไม้ เสื้อ allz ผู้ชาย วิตามิน บํา รุ ง เส้นผม ร้าน ตัด ขา กางเกง รองเท้า ส ไป เด อ ร์ แมน ชุด กางเกง ผ้า ไหม ออก งาน เด รส เด็ก กางเกง giordano รองเท้า vans มือ สอง รองเท้า ส กอ ล ล์ ชาย รองเท้า balenciaga แท้ under armour รองเท้า วิ่ง ครีม ทา ฝ้า เกาหลี pantip เสื้อ ยืด แบรนด์ ไหน ดี รัก นา คาเฟ่ แบบ ชุด แซ ก ผ้า ไหม ไน กี้ 270 ครีม ส ครับ ผิว ผ้าใบ ส้น สูง ชุด ลูกไม้ คน อ้วน ไป งาน บวช รองเท้า luna รองเท้า new balance 2019 อ เม ซอน กาแฟ skinrx lab madecera cream ดี ไหม รองเท้า บา โอ จิ ผู้หญิง คาเฟ่ เอกมัย 2020 กางเกง ขา สาม ส่วน หญิง ครีม บูท เสื้อ vintage รองเท้า แตะ ลา คอส ตัว ใหม่ คาเฟ่ แมว เมือง เอก วิตามิน dhc pantip เสื้อผ้า แฟชั่น ค ริ สมาส ครีม ลบรอย แตก ลาย กระโปรง ใส่ ทํา งาน รองเท้า วิ่ง รีบ อ ค กางเกง ดอก เด ซี่ วิตามิน ลด ผม ร่วง เสื้อ h&m ผู้ชาย รองเท้า แตะ โปโล รองเท้า ฟิ ฟ ฟ อ ฟ แท้ กระเป๋า ใส่ รองเท้า adidas ครีม ลบรอย ดํา ที่ ขา ครีม รก แกะ ออ ส ไซส์ รองเท้า keen ครีม ดี ลา นิ น รักษา ฝ้า แอ พ ซื้อ เสื้อผ้า คาเฟ่ วัชรพล กางเกง gq ไน ท์ ครีม ขมิ้น หอม ของ แท้ เชือก รองเท้า ไม่ ต้อง ผูก เสื้อผ้า เกาหลี ขายส่ง อา ดิ ดา ส ส แตน ส มิ ท รองเท้า ผ้าใบ เด็กชาย kenzo เสื้อ เสื้อ เชิ้ต ผู้หญิง ทํา งาน ปาท่องโก๋ คาเฟ่ เสื้อผ้า แฟชั่น ใหม่ ๆ 2020 คน เท้า แบน ควร ใส่ รองเท้า แบบ ไหน กระโปรง ดำ รองเท้า ลูกไม้ ครีม ไวท์ บู ส เตอร์ ของ เพ อ ร์ เฟ็ ก ต้า กางเกง gq รองเท้า ใส่ ใน บ้าน เพื่อ สุขภาพ เครื่อง สํา อา ง ราคา ถูก เสื้อ oversize ราคา ส่ง vans ขาว ลาซา ด้า ลด ล้าง สต๊อก เสื้อผ้า ครีม หน้า ขาว วัต สัน กางเกง ผ้า ลินิน ผู้ชาย บู๊ ท ส์ วิตามิน ซี รองเท้า สูง วิตามิน บี dhc ราคา รองเท้า ไน กี้ แท้ นี เวี ย ลู มิ นั ส 630 แบบ ซอง khunchan รองเท้า แตะ ลด ราคา onitsuka tiger mexico 66 ของ แท้ รองเท้า นักเรียน ชาย ประถม รองเท้า สุขภาพ ผู้ สูงอายุ เสื้อ อก 44 ไน กี้ ส ตั๊ ด รองเท้า apple รองเท้า นักเรียน เบรก เกอร์ รองเท้า เบรก เกอร์ ราคา ครีม เซ ตา ฟิ ล supergoop กันแดด รองเท้า สี เขียว เสื้อผ้า เซ็กซี่ คาเฟ่ นั่ง ทำงาน อันเดอร์ อา ร์ เม อ ร์ รองเท้า รองเท้า gucci ของ แท้ วิตามิน ซี องค์การ เภสัชกรรม วิตามิน บำรุง ผม ร่วง วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2563 กันแดด ส้ม ใส ครีม ลด กระ จุด ด่าง ดํา รองพื้น แตงโม sistar กระโปรง ยาว พริ้ว ๆ รองเท้า เด็ก อนุบาล ร้าน เสื้อผ้า แฟชั่น ใกล้ ฉัน รองเท้า แตะ monobo แค ป ชั่ น คาเฟ่ กาแฟ laroche กันแดด เสื้อ บ ลู เบ อ รี่ แท้ supergoop กันแดด ครีม ไม นั ส ท เวน ตี้ รองเท้า แท คติ คอ ล เยล ลี่ วิตามิน ซี เด รส ออก งาน คน อ้วน
    nike cortez ผู้ชาย| รองเท้า puma ferrari| ไวท์ เท น นิ่ง หน้า ขาว pantip| รองเท้า ผ้าใบ ysl| รองเท้า หน้า ฝน| ครีม ขมิ้น สด หน้า ใส| กางเกง ยีน ส์ wrangler ชาย กระบอก เล็ก| jelly bunny กระเป๋า| ชื่น ใจ คาเฟ่| เสื้อ off white แท้ ราคา| คาเฟ่ บน เครื่องบิน| กระโปรง สาว อวบ| คาเฟ่ แถว จ รั ญ| รองเท้า วิ่ง brooks ผู้หญิง| ร้าน เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย| วิตามิน ซี ช่วย| converse x off white ราคา| อาหาร วิตามิน ดี| รองเท้า แตะ สุขภาพ ชาย| บูท ยาง| กางเกง วิน เท จ สี เขียว| รองเท้า หัว เหล็ก แฟชั่น| กระโปรง หางปลา ผ้า ไหม| ครีม กันแดด ผู้ชาย แบบ ซอง| ไวท์ เท น นิ่ง หน้า ขาว pantip| เสื้อ ลูกไม้ alacarte| เสื้อ ยืด สี รุ้ง| วิตามิน amway| ไซส์ กางเกง us กับ ไทย| คาเฟ่ แค ค ตั ส| กระจ่าง ใส| แบบ ชุด แซ ก ผ้า ไทย เก๋ ๆ| ชุด แฟชั่น หญิง| nat b กิน ก่อน นอน| ชุด ลาย ผ้าขาวม้า| คาเฟ่ ทองหล่อ เอกมัย| ร้าน จ้ ว ด คาเฟ่| กระโปรง ทรง เอ ไซส์ ใหญ่| เสื้อผ้า ไหม ชาย| รองเท้า louis vuitton ชาย แท้ ราคา| คาเฟ่ แปดริ้ว 2020| ราคา รองเท้า balenciaga| รองเท้า มวยสากล| รองเท้า วิ่ง on cloud| วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี 2561| ผ้าขาวม้า ตัด เสื้อ| กางเกง ยีน ส์ คน อ้วน ขายส่ง| วิตามิน บี 12 รักษา ฝ้า| เสื้อ ใส่ กับ ผ้า ไทย| เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 13| รองเท้า แตะ หนัง วัว แท้| คาเฟ่ เปิด ใหม่ เขา ใหญ่| ทา รอย แผลเป็น| ครีม ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา ผู้ชาย| stylebypak| วิตามิน เอ สิว| รองเท้า mc slip on| รองเท้า chaco แท้| วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย ผู้ชาย| คาเฟ่ น่า ถ่ายรูป| ร้าน เสื้อผ้า เรือง แสง| แต่งตัว กระโปรง ยาว| adidas วิ่ง| รองเท้า แตะ adidas duramo|